_MG_4615.jpg
_MG_4821.jpg
_MG_6625.jpg
000002.jpg
20121017-0022.jpg
Buddhist pilgrims prostrating around Mt. Kailash.jpg
Film-14-Edit.jpg
Film-17-Edit.jpg
Film-23-Edit.jpg
Film-30.jpg
Fuji PN160NS-009.jpg
Glacial Lake, Mt. Kailash, Tibet.jpg
Makye Ame Restaurant, Lhasa.jpg
Man with beads, Lhasa.jpg
Monk at lake Manassarovar, Tibet.jpg
Mountain Woman.jpg
Mt. Kailash, Tibet.jpg
Nepalese road workers.jpg
scan000Scan-131111-0016.jpg
scan000Scan-131112-0004.jpg
Snack Stall, India.jpg
The Ganges,  Varanasi.jpg
The Taj Mahal.jpg
Woman with prayer wheel, Lhasa, Tibet.jpg
Women in doorway, Lhasa.jpg
_MG_4615.jpg
_MG_4821.jpg
_MG_6625.jpg
000002.jpg
20121017-0022.jpg
Buddhist pilgrims prostrating around Mt. Kailash.jpg
Film-14-Edit.jpg
Film-17-Edit.jpg
Film-23-Edit.jpg
Film-30.jpg
Fuji PN160NS-009.jpg
Glacial Lake, Mt. Kailash, Tibet.jpg
Makye Ame Restaurant, Lhasa.jpg
Man with beads, Lhasa.jpg
Monk at lake Manassarovar, Tibet.jpg
Mountain Woman.jpg
Mt. Kailash, Tibet.jpg
Nepalese road workers.jpg
scan000Scan-131111-0016.jpg
scan000Scan-131112-0004.jpg
Snack Stall, India.jpg
The Ganges,  Varanasi.jpg
The Taj Mahal.jpg
Woman with prayer wheel, Lhasa, Tibet.jpg
Women in doorway, Lhasa.jpg
show thumbnails